Regulamin serwisu internetowego e-Wenus.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady działania i warunki korzystania z serwisu internetowego, dostępnego pod adresem www.e-wenus.pl w wersji desktop oraz w wersji mobilnej, zwanego dalej „Serwisem”.
Administratorem serwisu jest Renama Renata Zielezińska siedzibą w Krotoszynie, adres: 63-700 Krotoszyn, ul. Bordowa 3, wpisana również do Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 302239440, NIP 6080019021, zwanej dalej „Wydawcą”.

1. Prawa do Serwisu, jak również do poszczególnych jego elementów, w szczególności:
Elementów graficznych, zdjęć, artykułów, raportów z badań lub video przysługują Wydawcy. Jakiekolwiek materiały, udostępnione w Serwisie nie mogą być kopiowane ani rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, bez zgody i autoryzacji Wydawcy. Adres kontaktu: redakcja@e-wenus.pl.

Serwis służy do:
a) publikacji treści dla nowoczesnych kobiet
b) wymiany informacji, wyrażania własnych opinii i poglądów
c) budowania społeczności nowoczesnych kobiet
2. Korzystanie z serwisu nie wymaga logowania.
3. Korzystanie z Serwisu i udostępnionych za jego pośrednictwem usług i funkcjonalności jest bezpłatne.
4. Serwis działa, wykorzystując pliki cookies. Zasady ich wykorzystywania podane są w polityce prywatności dostępnej na stronie www pod adresem https://e-wenus.pl/polityka-prywatnosci/

5. Użytkownik serwisu ponosi własne koszty połączenia obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.

6. Do korzystania z serwisu potrzebne są:
a) połączenie z Internetem,
b) uaktualniona przeglądarka internetowa

7. Jakość korzystania z serwisu jest też uzależniona od właściwości i prędkości łącza internetowego oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, na które Wydawca nie ma wpływu.

8. Podczas korzystania z serwisu internetowego zabronione jest:
a) umieszczanie w serwisie aplikacji, botów, plików, systemów lub innych elementów, które mogłyby zakłócić i naruszyć korzystanie i funkcjonowanie serwisu.
b) wykorzystywanie serwisu do umieszczania i publikacji poprzez komentowanie i o przedstawianie oferty handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
c) korzystanie z Serwisu do celów niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym, niniejszym Regulaminem oraz w sposób naruszający prawa osób trzecich, w tym poprzez działania naruszające dobre obyczaje, normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste tych osób.

§ 2 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej „usługi”) zawierane są przez Użytkownika z serwisem, którego administratorem jest Wydawca na zasadach i warunkach przewidzianych w Regulaminie.
2. Korzystanie z usług nie wymaga logowania ani rejestracji, chyba że postanowienia dotyczące korzystania z konkretnej usługi przewidują taki obowiązek.
3. Obowiązek, o którym mowa w punkcie nr 2 § 2 reguluje odrębny regulamin.
4. Umowę dotyczącą korzystania z usługi uważa się za zawartą z chwilą rozpoczęcia korzystania z usługi.
5. Umowa dotycząca korzystania z usługi zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez użytkownika lub Wydawcę na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
6. Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania Umowy dotyczącej korzystania z usług w każdym czasie, bez podania przyczyny, przy czym rozwiązanie umowy dotyczącej korzystania z Usług przez Użytkownika może nastąpić w szczególności poprzez zaprzestanie korzystania z serwisu lub usługi, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących usługi kontakt email z Użytkownikiem.

§ 3 Uprawnienia Konsumenta

1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy dotyczącej korzystania z usługi przysługuje Użytkownikowi, będącemu osobą fizyczną, który zawarł ją jako konsument, czyli w celu niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Użytkownik, o którym mowa ust. 1 powyżej, może odstąpić od Umowy o korzystanie z Usługi w terminie 14 dni od jej zawarcia.
3. Odstąpienie od Umowy o korzystanie z Usługi przez Użytkownika może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail redakcja@e-wenus.pl.
4. W celu wykonanie prawa do odstąpienia Użytkownik może wykorzystać formularz odstąpienia do Umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 4 Zasady korzystania z Serwisu

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu.
2. Poszczególne elementy Serwisu w szczególności nazwa, koncepcja, szata graficzna, logo, układ, oprogramowanie oraz treści, a także inne rozwiązania techniczne i baza danych podlegają ochronie prawnej. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani wykorzystywać żadnych jego elementów dla celów innych niż związane z prawidłowym korzystaniem z Serwisu.
3. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w celu prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. Taka działalność może być przedmiotem odrębnych umów lub ustaleń pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
4. W ramach Serwisu mogą być prezentowane materiały reklamowe i/lub oferty handlowe innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą. Usługodawca Serwisu nie jest sprzedawcą, usługodawcą ofert prezentowanych w Serwisie ani też stroną transakcji dokonywanej przez użytkowników w ramach prezentowanej w Serwisie oferty podmiotów współpracujących z Usługodawcą.
5. Usługodawca Serwisu dokłada wszelkich starań w zakresie prezentacji ofert podmiotów współpracujących z Usługodawcą w Serwisie.
6. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie treści i inne materiały opublikowane w Serwisie.
7. Użytkownik oświadcza, że posiada tytuły prawne do wszelkich treści i innych materiałów opublikowanych w Serwisie. Użytkownik potwierdza, że materiały te nie naruszają praw lub dóbr osobistych osób trzecich, są wolne od wad prawnych, a ich treść jest zgodna z obowiązującym prawem. W szczególności użytkownik oświadcza, że osoby, których wizerunek uwidoczniono w materiałach umieszczonych w Serwisie, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet, oraz w Serwisie.
8. Użytkownicy, publikując Teksty i Komentarze mają prawo swobodnego przedstawiania informacji i opinii, z wyjątkiem treści opisanych w pkt. 10.
9. Użytkownikom nie wolno zamieszczać w Serwisie treści i materiałów, które są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, naruszają prawa osób trzecich, są wulgarne lub obsceniczne, zawierają treści pornograficzne, propagują przemoc, nienawiść rasową, narodową lub religijną, lub są w inny sposób naganne, są reklamą, spamem lub niezamówioną informacją handlową.
10. Użytkownik udziela zgody na wykorzystanie przez Administratora swoich Tekstów do celów komercyjnych, w szczególności poprzez umieszczenie w nich reklam przez Administratora.
11. Użytkownik udziela Administratorowi w zamian za Usługę świadczona w ramach Serwisu przez Administratora, bezpłatnej licencji na wykorzystanie treści i innych materiałów publikowanych przez niego w Serwisie w postaci Tekstów oraz Komentarzy jego autorstwa, do celów promocji i reklamy Serwisu oraz rozpowszechniania w innych mediach będących własnością Administratora.

§ 5 Administrator

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały nadesłane przez w przez użytkowników Serwisu.
2. Administrator ma prawo usunięcia z Serwisu lub odmowy publikacji treści, lub innych materiałów, niezgodnych z niniejszym regulaminem.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu ze względów technicznych.
4. Administrator ma prawo do zmian w Serwisie, jego okresowego wyłączenia bez powiadomienia, usunięcia z ważnych powodów całej zawartości serwerów Serwisu, oraz całkowitego zaprzestania świadczenia Usługi, po wcześniejszym poinformowaniu użytkowników na stronach Serwisu.
5. Administrator ma prawo usunąć wszelkie treści i materiałów wprowadzonych przez użytkownika w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.
6. Dane, teksty, zdjęcia, animacje i informacje opublikowane na stronach Serwisu służą wyłącznie celom rozrywkowym i informacyjnym. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność i dokładność udostępnianych w Serwisie informacji. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu ponosi użytkownik.

§ 6 Prawa autorskie

1. Serwis www.e-wenus.pl i każdy z jego elementów w tym elementy graficzne i logo podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie.
2. Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz Administratora, a prawa do jego elementów tekstowych, video, audio, graficznych, animacji, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Administratora lub odpowiednio na rzecz osób trzecich, współpracujących z Serwisem.
3. Administrator ma prawo dokonywania zmian redakcyjnych w Tekstach nadesłanych przez użytkowników, w tym dokonywania skrótów, redakcji stylistycznej i modyfikacji tekstów i materiałów w dowolny sposób na potrzeby publikacji w Serwisie. Zmiany i skróty dokonywane przez Administratora nie wymagają akceptacji autora. Dotyczy to szczególnie tekstów PR-owych, reklamowych i promocyjnych nadesłanych do Redakcji i pracowników oraz współpracowników Redakcji bez pisemnego zamówienia Redakcji.
4. Zabronione jest, w szczególności w celach komercyjnych:
– kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Serwisu lub jego części
– pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie
5. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może godzić w interesy Administratora oraz osób i podmiotów, których utwory lub bazy danych – są udostępniane na stronach Serwisu na podstawie współpracy z Administratorem.
6. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników (linków) do udostępnianych na stronach Serwisu materiałów. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych na stronach naruszających prawo, reklamujących jakiekolwiek produkty bądź usługi z wyjątkiem miejsc w Serwisie do tego przewidzianych i wyraźnie oznaczonych, zawierających prawem chronione dobra osób trzecich.
7. Inne formy korzystania z utworów, treści, zdjęć, materiałów graficznych, video, aplikacji udostępnianych na stronach Serwisu bez uprzedniej zgody Administratora na piśmie jest zabronione.

§ 7 Materiały zamówione

1. Wszelkie treści nadesłane do Serwisu z inicjatywy użytkownika są traktowane jako materiały niezamówione oraz są traktowane na zasadzie współautorstwa redakcji Serwisu i użytkownika.
2. Autor materiałów niezamówionych przez redakcję, a opublikowanych w Serwisie, nie może zgłaszać żadnych żądań majątkowych wynikających z faktu publikacji.
3. Niezamówione materiały nadesłane inaczej niż pocztą elektroniczną, są na prośbę autora, zwracane na jego koszt. Administrator może dowolnie decydować o publikacji materiałów niezamówionych.
4. Administrator ma prawo dokonywania zmian redakcyjnych w Tekstach nadesłanych przez użytkowników, w tym dokonywania skrótów, redakcji stylistycznej i modyfikacji tekstów i materiałów w dowolny sposób na potrzeby publikacji w Serwisie. Zmiany i skróty dokonywane przez Administratora nie wymagają akceptacji autora. Dotyczy to szczególnie tekstów PRowych, reklamowych i promocyjnych nadesłanych do Redakcji i pracowników oraz współpracowników Redakcji bez pisemnego zamówienia Redakcji.

§ 8 Publikacja treści

1. Serwis oferuje możliwość publikacji jednego bezpłatnego materiału (artykuł gościnny). Publikacja kolejnych treści jest płatna.
2. Osoby, które przesyłają artykuły do publikacji na portalu, zgadzają się na współpracę bezpłatną i barterową.

§ 9 Udział w dodatkowych projektach

1. Wydawca Serwisu organizuje projekty dodatkowe.
2. Ideą dodatkowych projektów organizowanych przez portal nowoczesnych kobiet e-wenus.pl jest promocja, wsparcie, prezentacja oraz pomoc w działaniach PR.
3. Uczestnictwo w projektach dodatkowych jest dobrowolne i płatne według aktualnego cennik redakcji.
4. Kandydaci zobowiązują się do sumiennego wypełnienia formularza zgłoszenia do danej akcji oraz podania prawidłowych informacji.
5. Do projektów dodatkowych może zgłosić się każdy poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.
6. O udziale w projekcie poinformujemy drogą do 5 dni od momentu otrzymania zgłoszenia.
7. Do udziału w projekcie zapraszamy jedynie osoby, które nadeślą rzetelnie przygotowane materiały merytoryczne.
8. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z udziałem w projekcie.
9. Udział w projektach dodatkowych oznacza zgodę na publikację wizerunku i korzystanie z danych osobowych w celu realizacji danego projektu.

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych

1. Wydawca portalu jest Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach współpracy z portalem e-wenus.pl.
2. Wydawca portalu zapewnia, że w zakresie przetwarzania danych osobowych przekazanych mu w ramach współpracy z portalem e-wenus.pl spełnia wymogi wynikające Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, RODO).

§ 11 Kontakt mail z użytkownikiem (Newsletter)

1. Wydawca umożliwia Użytkownikowi w ramach serwisu korzystanie z bezpłatnej usługi, polegającej na cyklicznym przesyłaniu wiadomości email za pośrednictwem poczty elektronicznej. Celem wiadomości email jest informowanie o planowanych projektach, wydarzeniach oraz możliwościach promocji biznesu oraz projektach dla kobiet. (dalej „usługa email”).
2. W celu skorzystania z usługi email Użytkownik proszony jest o podanie w formularzu kontaktowym zapisu do newslettera, poprzez uzupełnienie odpowiednich pól, swojego imienia oraz adresu e-mail, a także o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów świadczenia usługi email oraz o potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Serwisu i wyrażenie zgody na kontakt poprzez email. Po wykonaniu powyższych czynności i kliknięciu przycisku „Zapisz na newsletter” Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość potwierdzającą.
3. Wypełnienie formularza i rejestracja w ramach zapisu na newsletter jest dobrowolna i nieodpłatna.
4. Użytkownik może zrezygnować z usługi mail w każdym czasie. Rezygnacja następuje poprzez kliknięcie aktywnego linka umieszczanego w każdym mailu wysłanym w ramach usługi mai.
5. Podanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika jest niezbędne do świadczenia Usługi mail. Podanie w formularzu innych danych osobowych nie jest niezbędne, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika. Dane te służą do ustalenia profilu Użytkownika i pozwalają na kontakt i dostosowanie działań do potrzeb Użytkownika.
6. Korzystanie z Usługi mail jest możliwe przy posiadaniu aktywnego konto e-mail i dostępu do łącza Internetowego.

§ 12 Zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku

Przesyłając zdjęcia lub nagrania do publikacji na łamach portalu e-wenus.pl Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku przez wydawcę portalu w celach informacyjnych, marketingowych, reklamowych oraz promocyjnych związanych z prowadzoną przez wydawcę działalnością gospodarczą, w szczególności w celu publikowania nagrań wideo oraz zdjęć z jego udziałem na stronach internetowych, a także w mediach społecznościowych.
Zgoda dotyczy wizerunku utrwalonego na nagraniach wideo oraz zdjęciach przekazanych wydawcy przez użytkownika portalu lub wykonanych w ramach współpracy wydawcą.

§ 13 Zgoda na wykorzystanie treści

Przesyłając artykuł lub wywiad do publikacji na łamach portalu e-wenus.pl Użytkownik wyraża zgodę wykorzystanie i publikację nadesłanych lub zaakceptowanych przez niego treści.

§ 14 Odpowiedzialność za treści

Treści dostępne na portalu e-wenus.pl są prezentacją opinii, poglądów, wiedzy lub
doświadczenia autora, ale nie stanowią formy indywidualnego poradnictwa w jakiejkolwiek sprawie. Przed podjęciem decyzji w istotnej dla siebie sprawie, zawsze zasięgaj indywidualnej porady specjalisty.

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania Użytkownika.
2. Polityka prywatności dostępna jest pod linkiem: https://e-wenus.pl/polityka-prywatnosci/
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2024 r. O jego zmianie Wydawca informuje poprzez umieszczenie w Serwisie nowej treści Regulaminu.
4. Wydawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonywania innych prac, a także z innych przyczyn niezależnych od Wydawcy.
5. Wydawca jest uprawniony do zawieszenia działalności Serwisu lub jego zamknięcia, w całości lub w odniesieniu do niektórych udostępnionych za jego pośrednictwem funkcjonalności.
6. Wszelkie spory pomiędzy Wydawcą a Użytkownikiem Strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.
7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8. Użytkowanie portalu jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.